ენა
ვალუტა

პროდუქცია

თქვენი კალათა ცარიელია.

ვერ ნახეთ რასაც ეძებდით? დაუკავშირდით ჩვენს კონსულტანტს.

თქვენი კალათის შემდეგ ვიზიტამდე შენახვისთვის შექმენით, აქაუნთი ან დარეგისტრირდით.

დაათვალიერეთ ჩვენი ჰიტები გაყიდვების

კანაფის თესლები კონფიდენციალობის პოლიტიკა

პირადი მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (შემდგომში კონფიდენციალურობის პოლიტიკა) ვრცელდება ყველა იმ ინფორმაციაზე, რომელსაც ამ ვებსაიტს, რომელიც შეიცავს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ტექსტს, შეუძლია მიიღოს მომხმარებლის შესახებ, ასევე მასზე განთავსებულ ნებისმიერ პროგრამასა და პროდუქტზე.


1. ტერმინთა განმარტება

1.1 კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში გამოიყენება შემდეგი ტერმინები:

1.1.1. "საიტის ადმინისტრაცია" - უფლებამოსილი თანამშრომლები, რომლებიც  მართავენ საიტს, მისი სახელით მოქმედებენ, რომლებიც ატარებენ პერსონალური მონაცემების ორგანიზებასა და (ან) დამუშავებას, აგრეთვე განსაზღვრავენ პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების მიზნებს, დასამუშავებელი პერსონალური მონაცემების შემადგენლობას, პერსონალურად შესრულებულ მოქმედებებს (ოპერაციებს), რომლებიც ეხება პერსონალურ მონაცემებს.

1.1.2. „პერსონალური მონაცემები“ - ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც უშუალოდ ან არაპირდაპირ უკავშირდება კონკრეტულ ან განსაზღვრულ ფიზიკურ პირს (პერსონალური მონაცემების სუბიექტი).

1.1.3. „პერსონალური მონაცემების დამუშავება“ - ნებისმიერი მოქმედება (ოპერაცია) ან მოქმედებათა ერთობლიობა (ოპერაცია), რომლებიც შესრულებულია ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით, ან პერსონალური მონაცემების გამოყენებით ასეთი ხელსაწყოების გარეშე, მათ შორის შეგროვება, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლება, შეცვლა); პერსონალური მონაცემების მოპოვება, გამოყენება, გადაცემა (გავრცელება, განაწილება, წვდომა), დეპერსონალიზაცია, ბლოკირება, წაშლა, პერსონალური მონაცემების განადგურება.

1.1.4. „პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა” წარმოადგენს საიტის ადმინისტრაციისთვის აუცილებელ მოთხოვნას, რომ არ დაუშვას მათი განზრახ განაწილება პერსონალური მონაცემების სუბიექტის თანხმობის გარეშე, ან რაიმე სხვა სამართლებრივი საფუძვლის არსებობის გარეშე.

1.1.5. „საიტის მომხმარებელი (შემდგომში მომხმარებელი)" - პირი, რომელსაც აქვს საიტზე წვდომაინტერნეტის მეშვეოით და იყენებს ამ საიტს საკუთარი მიზნებისათვის.

1.1.6. „Cookies“ — ვებ სერვერის მიერ გაგზავნილი და მომხმარებლის კომპიუტერში შენახული მონაცემების მცირე ნაწილი, რომელსაც ვებ – კლიენტი ან ვებ – ბრაუზერი HTTP მოთხოვნით უგზავნის ყოველ ჯერზე ვებ – სერვერზე, როდესაც ცდილობს შესაბამისი საიტის გვერდის გახსნას.

1.1.7. „IP-მისამართი“ — IP ქსელზე აგებული კომპიუტერული ქსელის კვანძის უნიკალური ქსელური მისამართი.


2. ზოგადი დებულებები

2.1. მომხმარებლის მიერ საიტის გამოყენება ნიშნავს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის და მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავების პირობების მიღებას.

2.2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებთან შეუთანხმებლობის შემთხვევაში, მომხმარებელმა უნდა შეწყვიტოს საიტის გამოყენება.

2.3. კონფიდენციალურობის ეს პოლიტიკა ეხება მხოლოდ ამ საიტს. საიტის ადმინისტრირება არ აკონტროლებს და არ აგებს პასუხს მესამე მხარის საიტებისთვის, რომელზეც მომხმარებელს შეუძლია გადავიდეს ამ საიტზე განთავსებული ბმულების მეშვეობით.

2.4. საიტის ადმინისტრაცია არ ამოწმებს საიტის მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სისწორეს.


3. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის საგანი

3.1. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ადგენს საიტის ადმინისტრაციის ვალდებულებებს პერსონალური მონაცემების განზრახ არ გამჟღავნების შესახებ, რომელსაც მომხმარებელი წარადგენს საიტის ადმინისტრაციის სხვადასხვა მოთხოვნით (მაგალითად, საიტზე დარეგისტრირებისას, შეკვეთის გაფორმებისას, შეტყობინებების გამოწერით და ა.შ.).

3.2. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად დამუშავებისთვის უფლებამოსილ პირად მონაცემებს მომხმარებელი აწვდის საიტზე სპეციალური ფორმების შევსებით და, როგორც წესი, შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:

3.2.1. მომხმარებლის სახელი;

3.2.2. მომხმარებლის ტელეფონის ნომერი;

3.2.3. ელ.ფოსტის მისამართი (ელ.ფოსტა);

3.2.4. მომხმარებლის საცხოვრებელი ადგილი და სხვა მონაცემები.

3.3. საიტის ადმინისტრაცია ასევე ცდილობს პერსონალური მონაცემების დაცვას, რაც ავტომატურად გადაეცემა საიტის გვერდების მონახულების პროცესში:

• ინფორმაცია cookies-ფაილებისგან;

• ინფორმაცია ბრაუზერის (ან სხვა პროგრამის შესახებ, რომელიც საიტზე შედის);

• წვდომი დრო;

• მონახულებულლი გვერდების მისამართი;

• რეფერენტი (წინა გვერდის მისამართი) და ა.შ. 


3.3.1. Cookies-ფაილების გამორთვამ შეიძლება გამოიწვიოს საიტზე წვდომის შეუძლებლობა. 

3.3.2. საიტი აგროვებს სტატისტიკას მისი ვიზიტორების IP მისამართების შესახებ. ეს ინფორმაცია გამოიყენება ტექნიკური პრობლემების იდენტიფიცირებისა და მოსაგვარებლად, ოპერაციების სისწორეზე კონტროლისთვის.

3.4. ნებისმიერი სხვა პირადი ინფორმაცია, რომელიც არ არის მითითებული ზემოთ (შესყიდვის ისტორია, ბრაუზერები და ოპერაციული სისტემები და ა.შ.) არ ექვემდებარება მიზანმიმართულ გამჟღავნებას, გარდა შემთხვევებით გათვალისწინებული შემთხვევებისა 5.2. და 5.3. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა.


4. მომხმარებლის შესახებ ინფორმაციის შეგროვების მიზნები

4.1. საიტის ადმინისტრაციამ შეიძლება გამოიყენოს მომხმარებლის პირადი მონაცემები შემდეგი მიზნებისთვის:

4.1.1. შეკვეთის გაფორმების მიზნით საიტზე რეგისტრირებული მომხმარებლის იდენტიფიცირება.

4.1.2. მომხმარებლისთვის საიტის პერსონალურ რესურსებზე წვდომის უზრუნველყოფა.

4.1.3. მომხმარებელთან უკუკავშირის შექმნა, მათ შორის შეტყობინებების გაგზავნა, საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მომხმარებლის მომსახურება, მომსახურების მიწოდება, მოთხოვნის დამუშავება და მომხმარებლისგან განაცხადების მიღება.

4.1.4. მომხმარებლის ადგილმდებარეობის განსაზღვრა უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, თაღლითობის თავიდან ასაცილებლად.

4.1.5. მომხმარებლის მიერ მოწოდებული პერსონალური მონაცემების სისწორისა და სისრულის დადასტურება.

4.1.6. ანგარიშის შექმნა შესყიდვების შესასრულებლად, თუ მომხმარებელი დათანხმდა ანგარიშის შექმნაზე.

4.1.7. საიტის მომხმარებლის შეტყობინება შეკვეთის სტატუსის შესახებ.

4.1.8. გადასახადების დამუშავება და მიღება.

4.1.9. მომხმარებლისთვის ეფექტური კლიენტური და ტექნიკური მომსახურების უზრუნველყოფა საიტის გამოყენებასთან დაკავშირებული პრობლემების შემთხვევაში.

4.1.10. მომხმარებლის თანხმობით ინფორმაციის მიწოდება პროდუქციის განახლების, სპეციალური შეთავაზების, ფასებზე ინფორმაციის და სხვა სიახლეების შესახებ საიტის ან საიტის პარტნიორების სახელით.

4.1.11. სარეკლამო მოქმედებების განხორციელება მომხმარებლის თანხმობით.

4.1.12. მომხმარებლისთვის წვდომის მინიჭება მესამე მხარის საიტებზე ან ამ საიტის პარტნიორების მომსახურებაზე, რათა მიიღონ მათი შეთავაზებები, განახლებები ან მომსახურება.


5. პირადი ინფორმაციის დამუშავების გზები და პირობები

5.1. მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავება ხორციელდება ყოველგვარი ვადის შეზღუდვების გარეშე, ნებისმიერი იურიდიული გზით, მათ შორის პერსონალურ მონაცემთა ინფორმაციის სისტემაში, ავტომატიზაციის ხელსაწყოების გამოყენებით ან ამგვარი ინსტრუმენტების გამოყენების გარეშე.

5.2. მომხმარებელი თანახმაა, რომ საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს პირადი მონაცემების გადაცემა მესამე პირებზე, კერძოდ, საკურიერო სერვისებზე, საფოსტო ორგანიზაციებზე, სატელეკომუნიკაციო ოპერატორებზე, მხოლოდ იმ მიზნით, რომ შეასრულოს საიტზე მომხმარებელთა განაცხადები, საზოგადოებრივი ოფერტის ხელშეკრულებით.

5.3. მომხმარებლის პირადი მონაცემები შეიძლება გადაეცეს სახელმწიფო ხელისუფლების უფლებამოსილ ორგანოებს მხოლოდ მოქმედი კანონით დადგენილი საფუძვლით და წესით.


6. მხარეთა ვალდებულებები

6.1. მომხმარებელი ვალდებულია:

6.1.1. მიაწოდოს სწორი და ჭეშმარიტი ინფორმაცია საიტის გამოყენებისთვის საჭირო პერსონალური მონაცემების შესახებ.

6.1.2. ამ ინფორმაციის შეცვლის შემთხვევაში განაახლოს ან შეავსოს პერსონალური მონაცემების შესახებ მოწოდებული ინფორმაცია. 

6.1.3. მიიღოს ზომები, საიტზე განთავსებული კონფიდენციალური მონაცემების დასაცავად.

6.2. საიტის ადმინისტრაცია ვალდებულია:

6.2.1. მიღებული ინფორმაცია გამოიყენოს მხოლოდ ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მე -4 პუნქტში მითითებული მიზნებისათვის.

6.2.2. არ გაამჟღავნოთ მომხმარებლის პირადი მონაცემები, გარდა 5.2. და 5.3. პუნქტებისა ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიხედვით.

6.2.3. ესაბამის მომხმარებლის შესახებ დაკავშირებული პერსონალური მონაცემების დაბლოკვა მომხმარებლის, მისი კანონიერი წარმომადგენლის ან უფლებამოსილი ორგანოს მოთხოვნით პირადი მონაცემების სუბიექტების უფლებების დასაცავად, გადამოწმების პერიოდისთვის, არასწორი პერსონალური მონაცემების გამოვლენის ან უკანონო ქმედებების გამოვლენის შემთხვევაში.


7. მხარეთა პასუხისმგებლობა

7.1. საიტის ადმინისტრაცია პასუხისმგებელია მომხმარებლის პერსონალური მონაცემების განზრახ გამჟღავნების შესახებ, მოქმედი კანონის შესაბამისად, გარდა იმ შემთხვევებისა, რომლებიც გათვალისწინებულია პუნქტში. 5.2., 5.3. და 7.2. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიხედვით.

7.2. პირადი მონაცემების დაკარგვის ან გამჟღავნების შემთხვევაში, საიტის ადმინისტრაცია არ არის პასუხისმგებელი, თუ ეს კონფიდენციალური ინფორმაცია:

7.2.1. იგი საჯარო გახდა მის დაკარგვამდე ან გამჟღავნებამდე.

7.2.2. იგი მიიღეს მესამე მხარისგან, სანამ იგი საიტის ადმინისტრაციამ მიიღო.

7.2.3. ის მესამე მხარის მიერ იქნა მოპოვებული საიტის ფაილებზე უნებართვო წვდომის გზით.

7.2.4. იგი გაცხადდა საიტის მომხმარებლის თანხმობით.

7.3. მომხმარებელი პასუხისმგებელია მოწოდებული პერსონალური მონაცემების კანონიერების, კორექტულობასა და სისწორეზე, მოქმედი კანონის შესაბამისად.


8. დავების გადაწყვეტა

8.1. სანამ საიტის მომხმარებელსა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობის შედეგად წარმოშობილი დავების შესახებ სასამართლოს მიმართავს, საჩივარი (წერილობითი წინადადება დავის ნებაყოფლობით მოგვარების შესახებ) სავალდებულოა.

8.2 . სარჩელის მიმღები, სარჩელის მიღების დღიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში, წერილობით აცნობებს მოსარჩელეს მოთხოვნის განხილვის შედეგების შესახებ.

8.3. თუ შეთანხმება არ იქნა მიღწეული, დავა სასამართლო ხელისუფლებას გადაეგზავნება მოქმედი კანონის შესაბამისად.

8.4. მოქმედი კანონმდებლობა ვრცელდება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაზე და მომხმარებლისა და საიტის ადმინისტრაციას შორის ურთიერთობებზე.


9. დამატებითი პირობები

9.1. საიტის ადმინისტრაციას უფლება აქვს, ცვლილებები შეიტანოს ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში, მომხმარებლის თანხმობის გარეშე.

9.2. ახალი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ძალაში შედის საიტზე განთავსების მომენტიდან, თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ახალი ვერსიით.სა

pesky-product

Product filter